منابع ازمون های علوم سیاسی

مباحث اندیشه های سیاسی در غرب
۱ ) تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی ) .  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر وزارت امورخارجه
۲ ) بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .
۳ ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس
۴ ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
۵ ) تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .
۶ ) خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .
۷ ) جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران
۸) تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی
۹ ) اندیشه های سیاسی غرب در قرن بیستم . دکتر ملک یحیی صلاحی . نشر قومس
۱۰ ) اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
۱۱ ) نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران .
۱۱ ) تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .
۱۲ ) مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .
۱۳ ) مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .
۱۴ )  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک
۱۵ ) نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .
۱۶ ) فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .
۱۷ ) مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .
۱۸ ) نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .
۱۹ ) علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .
۲۰ ) صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .
۲۱ ) اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو
۲۲ ) علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .
۲۳ ) نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .
۲۴ ) فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .
۲۵ ) جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

* مباحث  اندیشه سیاسی در اسلام

۱ ) اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .
۲ ) اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .
۳ ) نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .
۴ ) قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی
۵ ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .
۶ ) تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .
۷ ) تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .
۸ ) تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.
۹ ) اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .
۱۰ ) سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .
۱۱ ) اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .
۱۲ )  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .
۱۳ ) اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .
۱۴ ) تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .
*  مباحث اندیشه سیاسی در ایران
۱ ) درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
۲ ) در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
۳ ) زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .
۴ ) تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .
۵ ) تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .
۶ ) تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .
۷ ) از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .
*  مباحث نظریه های  جامعه شناسی
۱ ) مراحل اساسی اندیشه در جامعه شناسی . ریمون آرون . ترجمه باقر پرهام . نشر علمی فرهنگی .
۲ ) زندگی و اندیشه بزرگان جامعه شناسی . لوئیس کوزر . ترجمه محسن ثلاثی . نشر علمی .
۳ ) نظریه های جامعه شناسی در دوران معاصر . جورج ریتز . نشر علمی .
۴ ) جامعه شناسی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری .  نشر نی
۵ ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر آزاد ارمکی . نشر سروش .
۶ ) نظریه های جامعه شناسی . دکتر غلامعباس توسلی . نشر سمت .
۷ ) مقدمات جامعه شناسی . منوچهر محسنی . نشر دوران .
۸ ) نظریه های کلاسیک جامعه شناسی . تیم دیلینی . ترجمه صدیقی و  طلوعی . نشر نی .
۹ ) نظریه های متاخر  جامعه شناسی . حمید رضا جلائی پور و جمال محمدی . نشر نی .
* مباحث نظریه های جامعه شناسی سیاسی
۱ ) بایسته های جامعه شناسی سیاسی . موریس دورژه . ترجمه ابوالفضل قاضی . نشر میزان .
۲ ) جامعه شناسی سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
۳ ) جامعه شناسی سیاسی . تام باتامور . ترجمه دکتر حریری اکبری . نشر قطره .
۴ ) جامعه و سیاست . مایکل راش . ترجمه منوچهر صبوری . نشر سمت .
۵ ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی . دکتر احمد نقیب زاده . نشر سمت .
۶ ) درآمدی بر جامعه شناسی و جامعه شناسی سیاسی . داریوش آشوری . نشر مروارید .
۷ ) جامعه شناسی سیاسی معاصر . کیت نش . ترجمه محمد تقی دلفروز . نشر کویر .
۸ ) نگرشهای جامعه شناسی سیاسی . اندرو افریت . ترجمه سید رحیم ابوالحسنی . نشر میزان .
۹ ) عقل در سیاست . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۱۰ ) دولت و جامعه مدنی . دکتر حسین بشیریه
۱۱ ) جامعه شناسی تجدد . . دکتر حسین بشیریه
۱۲ ) خاستگاههای جامعه شناسی . جی اچ آّراهام . ترجمعه احمد کریمی . نشر پاپیروس .
۱۳ ) توسعه سیاسی . برتران بدیع . ترجمه دکتر نقیب زاده . نشر قومس .
۱۴ ) کنش اجتماعی . گی روشه . ترجمه منصور وثوقی . نشر نی .
۱۵ ) کالبد شکافی قدرت . جان گنت کالبرایت . احمد شهسا . نشر مترجم .
۱۶ ) سیاست و جامعه شناسی در اندیشه ماکس وبر . آنتونی گیدنز . ترجمه مجید محمدی . نشر قطره .
۱۷ ) سیاست جامعه شناسی و نظریه اجتماعی . آنتونی گیدنز . ترجمه منوچهر صبوری . نشر نی .
۱۸ ) ریشه های اجتماعی دیکتاتوری و دموکراسی . برینگتون مور . ترجمه دکتر بشیریه . نشر دانشگاهی .
۱۹ ) نظریه های دولت . اندرو وینست . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر نی .
۲۰ ) سامان سیاسی در جوامع در حال دگرگونی . ساموئل هانتیگتون . نشر علمی .
۲۱ ) راهنمای جامعه شناسی سیاسی . مجموعه مقالات تدوین کیت نش . ترجمه دکتر محمد علی قاسمی . نشر پژوهشکده راهبردی .
۲۲ ) نظریه پردازی انقلابها . جان فوران . ترجمه فرهنگ ارشاد .  نشر نی .
۲۳ ) تئوریهای انقلاب . کوهن استانفورد . ترجمه علیرضا طیب . نشر قومس .
۲۴ ) انقلاب و بسیج سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر دانشگاه تهران .
۲۵ ) جامعه شناسی احزاب سیاسی . روبرت میخلز . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
۲۶ ) جامعه شناسی دولت . برتران بدیع . ترجمه دکتر احمد نقیب زاده .  نشر قومس .
۲۷ ) بنیادهای علم سیاست . دکتر عبدالرحمن عالم . نشر نی .
۲۸ ) آموزس دانش سیاسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۲۹ ) مقدمه نظریه سیاسی . اندرو هیوود . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
۳۰ ) سیاست و حکومت جدید . آلن  بال . ترجمه دکتر عبدالرحمن عالم . نشر قومس .
۳۱ ) گذار به دموکراسی . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۳۲ ) گذار به مردم سالاری . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
* مباحث جامعه شناسی سیاسی ایران
۱ ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران  (( مقاومت شکننده )) . جان فوران . ترجمه
احمد تدین . نشر خدمات فرهنگی رسا .
۲ ) ایران بین دو انقلاب . یرواند آبراهمیان . نشر نی .
۳ ) مقالاتی در جامعه شناسی ایران . یرواند آبراهمیان . ترجمه سهیلا ترابی فارسانی . نشر
۴ ) درآمدی بر جامعه شناسی سیاسی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
۵ ) نخبگان سیاسی بین دو انقلاب . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .
۶ ) سنت و مدرنیته . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
۷ ) ماچگونه ما شدیم . . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
۸ ) مقدمه ای بر انقلاب اسلامی . دکتر صادق زیباکلام . نشر روزنه .
۹ ) موانع توسعه سیاسی در ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر گام نو
۱۰ ) دیباچه ای بر جامعه شناسی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران . دکتر حسین بشیریه . نشر نگاه معاصر .
۱۱ ) نوسازی و اصلاحات در ایران . دکتر سید احمد موثقی . نشر قومس.
۱۲ ) نتایج انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه مهدی  حقیقت خواه . نشر ققنوس .
۱۳ ) ریشه های انقلاب ایران . نیکی آر کدی . ترجمه عبدالرحیم گواهی . نشر قلم
* مباحث سیاست وحکومت در ایران معاصر
۱ ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( ۱۳۵۷ – ۱۳۲۰ )) . دکتر  علیرضا ازغندی نشر سمت
۲ ) تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی ایران (( ۱۳۲۲- ۱۳۲۰ )) . . دکتر صادق زیباکلام . نشر سمت .
۳ ) موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران دوره قاجاریه . احمد اشرف . نشر زمینه .
۴ ) اقتصاد سیاسی ایران . محمد علی ( همایون ) کاتوزیان  . نشر مرکز
۵ ) تضاد دولت و ملت در نظریه تاریخ و سیاست در ایران .  محمد علی( همایون ) کاتوزیان  . نشر نی .
۶ ) تجدد طلبی و توسعه در ایران معاصر . موسی غنی نژاد . نشر مرکز .
۷ ) ابران : دیکتاوری و توسعه سرمایه داری . فرد هالیدی . ترجمه فضل الله نیک آیین . نشر امیر
کبیر .

*روابط بین الملل

اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام

– اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

– روابط بین الملل ( نظریه ها و رویکرد ها)؛ دکتر قوام

– تاریخ روابط بین الملل؛ دکتر نقیب زاده

– هزار نکته هزار سوال روابط بین الملل، دکتر آقایی

– روابط خارجی ایران . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

– تاریخ روابط خارجی ایران . عبدالرضا هوشنگ مهدوی . نشر امیر کبیر .

–  تاریخ روابط خارجی پهلوی . موچهر محمدی . نشر میزان .

– سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران  . دکتر سید علیرضا ازغندی . نشر قومس .

– تاریخ روابط خارجی جمهوری اسلامی . منوچهر محمدی . نشر میزان .

– سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران   . روح الله رمضانی  . نشر نی .

– سیاست خارجی ایران  ( چندگفتار در عرصه های نظری و عملی ) . سید محمد کاظم سجادپور . نشر وزارت امورخارجه .

– سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در پرتو تحولات منطقه ای . امیر حاجی یوسفی . نشر وزارت امورخارجه .

– نگاهی به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران . نسرین مصفا و حسین نوروزی . . نشر وزارت امورخارجه

– اصول سیاست خارجی و روابط بین الملل؛ دکتر قوام

– اصول روابط بین الملل و سیاست خارجی (الف و ب در یک جلد )؛ دکتر سیف زاده

– ماهیت سیاست گذاری خارجی؛ ترجمه دکتر سیف زاده

– رضا رئیس‌طوسی. نفت و بحران انرژی. کیهان.

– رضا رئیس‌طوسی. مقالات مربوط به دوره مشروطیت. تاریخ معاصر ایران.

– رضا رئیس‌طوسی. «استراتژی آمریکا، تضعیف امنیت ملی ایران». ایران فردا.

– رضا رئیس‌طوسی. «فرایند نادیده ­گرفتن سیاستگذاری خارجی». در سعید مدنی (گردآورنده) مجلس ششم؛ بیم­ ها و امیدها­ (تهران: مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، ۱۳۷۹) صص ۱۴۶-۱۱۱٫

– رضا رئیس‌طوسی. «پیشنهاد بانک جهانی». چشم‌انداز ایران.

– هادی سمتی. «بحران تصمیم‌گیری در سیاست خارجی آمریکا در رویارویی با جمهوری اسلامی ایران». مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی. و همچنین، دیگر مقالات ایشان در این مجله.

– منوچهر محمدی. سیاست خارجی ایران در دوران پهلوی. نشر دادگستر.

– منوچهر محمدی. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران. نشر دادگستر.

– منوچهر محمدی. استراتژی نظامی آمریکا بعد از ۱۱ سپتامبر. سروش.

– منوچهر محمدی و ابراهیم متقی. «دکترین تعامل سازنده در سیاست خارجی کشور» (قسمت ۱، ۲، ۳، و ۴). فصلنامه راهبرد یاس، ش ۲، ۳ ، ۴  و ۵ (تابستان ۱۳۸۴ و به بعد).

– منوچهر محمدی. مقالات مربوط به سیاست خارجی ایران در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

– مطالب مربوط به سیاست خارجی ایران در بولتن مرکز مطالعات بین‌المللی.

مجموعه مقالات ده جلدی اندرو لینک لیتر که توسط انتشارات وزارت امور خارجه ترجمه و منتشر شده است.

– حمیرا مشیرزاده. تحول در نظریه ­های  روابط بین ­الملل. انتشارات سمت

– ناصر هادیان. سازه‌انگاری از روابط بین‌الملل تا سیاست خارجی. فصلنامه سیاست خارجی.

– جیمز دوئرتی و رابرت فالتزگراف. نظریه‌های متعارض در روابط بین‌الملل. ترجمه علیرضا طیب و وحید بزرگی. نشر قومس.

– جمعی از نویسندگان. نظریه‌های روابط بین‌الملل. ترجمه وحید بزرگی، انتشارات ماجد.

– استفان هابدن. جامعه‌شناسی تاریخی و روابط بین‌الملل. ترجمه جمشید زنگنه، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.

– جیمز دیوتیاک و جیمز دردریان. نظریه‌های مجازی در روابط بین‌الملل. ترجمه حسین سلیمی، گام نو.

– توماس لارسون و دیوید اسکیدمور. اقتصاد سیاسی بین‌الملل: تلاش برای کسب قدرت و ثروت. ترجمه احمد ساعی و مهدی تقوی، نشر قومس.

– جمعی از نویسندگان. اقتصادسیاسی بین‌الملل. ترجمه مهدی تقوی، دانشکده امور اقتصادی.

– محمد بهکیش. جهانی شدن و اقتصاد ایران. نشر نی.

– مقالات مجله سیاست خارجی در تابستان ۱۳۷۹ (ویژه جهانی شدن).

– مقالات دکتر محمد شیرخانی در مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی و مطالعات خاورمیانه.

– احمد ساعی. جهانی شدن و جنوب. نشر قومس.

-احمد ساعی. مسائل  سیاسی‌ـ‌اقتصادی جهان سوم. سمت.

– احمد ساعی. قدرت، سیاست، و نابرابری در جهان سوم. نشر قومس.

– رونالد چیلکوت. نظریه‌های توسعه و توسعه نیافتگی. ترجمه احمد ساعی، انتشارت علوم نوین.

– احمد ساعی. مقالات مجله اطلاعات سیاسی‌ـ‌اقتصادی و مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی.

 Burchill, Scott and Linklater, Andrew (1996) Theories of International Relations. London: Macmillan. (Chapter 3, pp. 83-90; Chapter 4; Chapter 8; Chapter on Constructivism).

Little, R. and Smith, M. (1991) Perspectives on World Politics. New York: Rutledge. Chapter 2.7; Chapter 1.8.; and Chapter 1.9

Griffiths, M. (1999) “Theory of International Society.” and “Alexander Wendt.”In Fifty Key International Thinkers. London: Rutledge.

روش شناسی

چیستی علم. آلن چالمرز. ترجمه سعید زیباکلام، سمت.

– رهیافت و روش در علوم سیاسی . دکتر عباس منوچهری . نشر سمت

– روش شناسی نظریه های جدید در سیاست ( اثبات گرایی و فرا اثبات گرایی ) . دکتر جهانگیر معینی علمداری . نشر دانشگاه تهران

– نظریه و روش در علوم سیاسی . دیوید مارش و جری استوکر . ترجمه دکتر امیر حاجی یوسفی .نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

– روش‌های تحقیق در علوم سیاسی: تحلیل تجربی ،یارول مانهایم و ریچارد ریچ، ترجمه لیلا سازگار، مرکز نشر دانشگاهی.

– روش تحقیق در علوم سیاسی و روابط بین الملل . دکتر محمود سریع القلم . نشر فرزان روز

– روش تحقیق در علوم سیاسی . دکتر ابوالقاسم طاهری . نشر قومس

– پارادایم شناسی علوم انسانی . برایان فی .  ترجمه مرتضی مردیها . نشر پژوهشکده مطالعات راهبردی

– روشهای علوم اجتماعی،موریس دوورژه،ترجمه خسرواسدی،چاپ سوم، انتشارات امیرکبیر

– روشهای تحقیق در علوم اجتماعی،باقر ساروخانی،انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی

– روش تحقیق در علوم اجتماعی،ریمون کیدی،لوک وان کامپنهود،ترجمه دکترعبدالحسین نیک گهر، نشر توتیا

– جزوه روش‌شناسی در روابط بین‌الملل.  قاسم افتخاری. دوره کارشناسی ارشد

اندیشه های سیاسی غرب، اسلام و ایران

تاریخ اندیشه های سیاسی در غرب؛ دکتر طاهری،نشر قومس

– تاریخ فلسفه سیاسی غرب ( ۲ جلدی)؛ دکتر عالم، نشر وزارت امورخارجه

– تاریخ اندیشه سیاسی در قرن بیستم؛ حاتم قادری

– اندیشه سیاسی  غرب در قرن بیستم؛ دکتر صلاحی،نشر قومس

– نقد و بررسی آثار بزرگ سیاسی سده بیستم . موری فورت و دیگران . ترجمه  دکتر عبدالرحمن عالم . نشر دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

– بنیاد اندیشه سیاسی در غرب . دکتر حمید عنایت . نشر زمستان .

– تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از افلاطون تا ماکیاولی ) . کمال پولادی . نشر مرکز .

– تاریخ اندیشه سیاسی در غرب ( از ماکیاولی تا مارکس ) . کمال پولادی . نشر مرکز .

– خداوندان اندیشه سیاسی ( مجموعه کامل ) . ویلیام جونز . توماس فاستر . ترجمه جواد شیخ الاسلامی . علی رامین . نشر امیرکبیر .

– جریانهای بزرگ در تاریخ اندیشه غرب . بومر . ترجمه دکتر حسین بشیریه . نشر مرکز بازشناسی اسلام و ایران

– تاریخ اندیشه های سیاسی در قرن بیستم ( ۲ جلدی ) . دکتر حسین بشیریه . نشر نی

– اندیشه سیاسی در قرن بیستم .دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

– تاریخ اندیشه سیاسی غرب در قرن بیستم .  کمال پولادی . نشر مرکز .

– مدرنیته سیاسی . موریس بارنیه . ترجمه عبدالوهاب احمدی . نشر آینه پویان .

– مردان اندیشه . برایان مگی . ترجمه عزت الله فولادوند . نشر طرح نو .

–  فیلسوفان سیاسی قرن بیستم . مایکل ایچ لسناف . ترجمه خشایار دیهیمی . نشر کوچک

– نظریه های فرهنگ در قرن بیستم . دکتر حسین بشیریه . نشر آینه پویان .

– فلسفه سیاسی چیست ؟ لئو اشتراوس . ترجمه فرهنگ رجائی . نشر علمی فرهنگی .

– مدرنیته واندیشه انتقادی . بابک احمدی . نشر مرکز .

– نظریه کنش . پی یر بوردیو . ترجمه مرتضی مردیها . نشر نقش و نگار .

– علم هرمنوتیک . ریچارد یالمر . ترجمه سعید حنای کاشانی . نشر هرمس .

– صورتبندی مدرنیته و پست مدرنیته ( مدرنیسم و پست مدرنیسم ) . گروهی از مولفین . ترجمه و تدوین حسینعلی نوذری . نشر نقش جهان .

– اسطوره چارچوب. کارل پوپر . ترجمه علی پایا . نشر طرح نو

– علم سیاست و سیاست علم . ماری هاکس ورث . ترجمه علیرضا کاهه . نشر دفتر پژوهش و تدوین انقلاب اسلامی .

– نظریه های نظام سیاسی . ویلیام بلوم . ترجمه احمد تدین . نشر آران .

– فلسفه روشنگری . ارنست کاسیرر . ترجمه یدالله موقن . نشر نیلوفر .

– جدال قدیم و جدید . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر نگاه معاصر .

– اندیشه های سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . نشر امیرکبیر .

– اندیشه های سیاسی در اسلام وایران . دکتر حاتم قادری . نشر سمت .

– نظام سیاسی دولت در اسلام و ایران . دکتر داوود فیرحی . نشر سمت و دانشگاه مفید .

– قدرت دانش و مشروعیت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر نی

– تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر داوود فیرحی . نشر دانشگاه مفید .

– تاریخ تحول دولت در اسلام . دکتر ابراهیم برزگر . نشر سمت .

– تاریخ اندیشه سیاسی در ایران و اسلام  . کمال پولادی . نشر مرکز .

– تاریخ فلسفه اسلامی . هانری کربن  . ترجمه دکتر سید جواد طباطبایی . نشر کویر.

– اندیشه سیاسی در اسلام معاصر . دکتر حمید عنایت . ترجمه خرمشاهی . نشر خوارزمی .

– سیری در اندیشه سیاسی عرب . دکتر حمید عنایت . نشر امیر کبیر .

– اندیشه سیاسی معتزله . نجاح محسن . ترجمه صدری نیا . نشر علمی و فرهنگی .

–  فقه سیاسی . عمید زنجانی . نشر امیرکبیر .

– اندیشه سیاسی  اسلام . آروین روزنتال . نشر قومس .

– تحول اندیشه سیاسی در شرق باستان . دکتر فرهنگ رجایی .  نشر قومس .

– درآمدی فلسفی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

– در آمدی بر تاریخ اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

– زوال اندیشه سیاسی در ایران . دکتر سید جواد طباطبایی نشر کویر .

– تاملی درباره ایران ( دیباچه بر نظریه انحطاط ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی. نشرنگاه معاصر .

– تاملی درباره ایران ( نظریه حکومت قانون در ایران ) دکتر سید جواد طباطبایی .  نشر ستوده .

– تاملی درباره ایران ( مکتب تبریز ) . دکتر سید جواد طباطبایی . نشر ستوده .

– از بازرگان تا سروش . فروغ جهانبخش . ترجمه سعیده سریانی . نشر کویر .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش