پرسشهای ازمون جامعه شناسی سیاسی

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود.

1- چرا وکالت امرانه در دموکراسی نمایندگی پذیرفته نیست ؟

2- تفاوت دو مدل فرانسوی و امریکایی مفهوم شهروندی را با تاکید بر تاثیر آن بر سیاست توضیح دهید.

3- تفاوت زیستن برای سیاست و زیستن از سیاست را در مفهوم حرفه ای شدن سیاست توضیح دهید.

4- نظر سنجی های سیاسی چگونه به اتحاد علم و دموکراسی کمک می کنند.

5- یکی از نظریه های دترمینیستی و فردگرایانه که رفتار انتحاباتی را تبیین می کنند را شرح دهید.

پرسشهای ازمون های گذشته :

  • انگیزه های 4 گانه فرمانبری جامعه از حاکمیت را بر اساس نظریه حاکمیت ماکس وبر وبا ذکر مثال توضیح دهید.
  • اگر دولت را ساختاری تکامل یافته در تارخ تصور کنیم توضیح دهید فرایند تغییر دولت از فئودالیسم به دولت مدرن چگونه بوده است .( نظریه نوربرت الیانس )
  • مهمترین تفاوت ها و شباهت های نظامهای توتالیتر یا تمامت خواه با رژیم های اقتدارگرا را توضیح دهید.
  • دو مکتب اصلی تبیین رفتارهای انتخاباتی را با ذکر نظری های 6 گانه ذیل انها نام برده و یکی از نظریه ها را شرح دهید.
  • نظر سنجی ها ی سیاسی چگونه به اتحاد علم و دموکراسی می انجامد.
  • نظریه اشتاین روکان درباره تبلور احزاب در غرب پیرامون شکاف های اجتماعی را شرح دهید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

مهمترین مطالب

آخرین مطالب

پربیننده‌ترین مطالب

بایگانی شمسی

لیست پخش