- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

مالیات سبک زندگی

پاساژها و مراکز خرید برای بسیاری بخاطر خریدی که می کنند جذاب است وبرای برخی بخاطر رفتار شناسی شهروندان . در جامعه ما پاساژها و مراکز خرید روز به روز بیشتر می شوند و شهروندان نیز تنها حوزه ای که برای نمایش سبک زندگی خود دارند همین مراکز خرید است .ساعاتی برای مقایسه خود با دیگران و پرداخت هزینه آن از طریق خرید مقادیری کالای غیر ضروری . کسبه ایرانی در این مراکز از شهروندان مالیات عرضه سبک زندگی می گیرند.

 

0