- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

قدرت نمایی جامعه امریکایی

این همه اعتراض و تظاهرات در امریکا در روز اول ریاست جمهوری ترامپ در واقع قدرت نمایی جامعه در برابر دولت در امریکاست که مهمترین مولفه در امریکاشناسی است . اقشار اجتماعی مخالف ترامپ همین روز اول گربه را دم حجله می کشند تا این سرمایه دار تازه وارد به حوزه سیاست امریکا گوشی دستش باشد و بداند برای چه جامعه ای تصمیم خواهد گرفت و با چه ملتی صحبت خواهد کرد.

0