- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

تحلیل انتخابات ریاست جمهوری (۶)

۱- واقعيت اين است كه بخاطر فقدان نظام حزبي موجود در ايران و فرهنگ سياسي معيوب با نامزدهاي مطلوب رياست جمهوري فاصله زيادي داريم اما انتخاب ما به مصداق خيرالموجودين است و از همين حق حداقلي نيز نبايد صرف نظر كنيم و گزينه هاي كارامد تر صادق تر كه دغدغه پيشرفت و توسعه ايران دارند و عميقا به حقوق ملت معتقدند را برگزينيم

۲- مراقب باشيم در حمايت از نامزدها نقاط ضعف را ناديده نگيريم و در مخالفت با ايشان نقاط قوت را مد نظر داشته باشيم

 

# انصاف # اخلاق# عدالت # انتخابات

انتخابات#گزينه ها#اصلح#نامزدها

0