- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

مبارزه با مفسدین نه کارافرینان

برخورد با ⁧#مفسدین⁩ اقتصادی و کسانی که به ⁧#بیت⁩ المال دست درازی کردند باید یا قوت ادامه پیدا کند اما افت این جهاد یکسان شدن دوغ و دوشاب است.مبادا با متهم کردن ⁧#کارافرینان⁩ و ⁧#تولید⁩ کنندگان تحت عنوان مبارزه با فساد تولید ملی و ⁧#اشتغال⁩ و ⁧#سرمایه⁩ گذاری را هوا کنیم.

0