- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

فرافکنی شورا ومدیریت شهری جدید

بعد ازسه سال ناکارامدی و سیاسی کاری #شورای شهرو #شهرداری اصلاح طلبان !!!! وقتی هیچ درچنته برای عرضه نیست حمله به دستاوردهای گذشته دردستور کار قرارگرفته ونمونه مضحک اخران زیرسوال بردن ساخت برج میلاد ازسوی محسن هاشمی است.ای کاش حضرات مشاورین عاقلی داشتند تا چنین بر سرشاخه بن نبرند

0