- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

پرسشهای ازمون سمینار مسائل کشورهای جهان سوم

این پرسشها مربوط به ازمون های برگزار شده دانشجویان ارشد علوم سیاسی است و صرفا برای اطلاع دیگر دانشجویانم از سبک و سیاق پرسشها در اندیشکده خرد منتشر می شود

این پرسشها مربوط به 12 نمره کلاس است و 8 نمره دیگر به سمینارها اختصاص یافته است .

*      نظریه توسعه انسانی را توضیح دهید.

پرسشهای مربوط به ترم های گذشته درس جهان سوم:

 

 

 

1+