- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

توییت های اخیر امیر دبیری مهر

همیشه بین اصلاح طلبی اجتماعی که اصیل و ریشه دار است با فرصت طلبان سودجویی به نام اصلاح طلبان سیاسی تفاوت قائل بودم در اردوگاه اصلاح طلبان از همه فاشیست تر و خطر ناک تر رسانه های انها هستند که ذره ای به ازادی و چند صدایی و تضارب اندیشه باور ندارندو همیشه مدعی اند #اندیشه_پویا [5]

1+