- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

خاطره ای از علم

علاقه و سرسپردگی کورکورانه به رژیم های سیاسی نوعی بلاهت سیاسی است. چیزی که متاسفانه این روزها درقالب علاقه به پهلوی ها بویژه دربرخی بانوان و دختران وجود دارد.علم وزیر دربار پهلوی و یار غارمحمدرضا شاه در یادداشتهای مهر۱۳۵۴ می نویسند زنان احساساتی هستند وحق دخالت درسیاست ندارند؟!چطور می شود زنان و دختران ایران امروز با این طرز فکر متحجرانه کنار بیایند؟ و تحت تاثیر عملیات روانی شبکه من و تو فکرکنند ایران پیش از انقلاب بهشت روی زمین بوده؟ چقدر ساده اندیشی؟؟؟!!!

0