- اندیشکده خرد - http://www.dabirimehr.ir -

۱۰ دلیل مبنی بر پیروزی بایدن

بعد از مناظره نخست ترامپ و بایدن می توان پیش بینی کرد در صورت ادامه همین روند بایدن پیروز انتخابات خواهد بود. لطفا چند دقیقه فایل زیررا بشنوید

0